Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě České lavičky s.r.o.

 

1 - Úvodní ustanovení
- Tyto obchodní podmínky /dále "OP"/ stanovují práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo kupujícím. Pro spotřebitele se vztahy, neupravené těmito OP, řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákony ČR v jejich platném znění.

 

2 – Objednávka/Kupní smlouva
2a -Objednávka/kupní smlouva - je adresovaným návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení prodávajícímu.Toto platí v případě, že prodávající neinformuje do 3 pracovních dnů kupujícího/spotřebitele, že plnění objednávky je možné jen za zvláštních podmínek nebo není splnitelná. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti podle zvláštního ujednání.
2b -V případě, že u Vaší objednávky vznikne jakékoli pochybení, prosíme, abyste nás bezodkladně o této chybě informovali, abychom zjednali nápravu co nejdříve. Informujte nás na e-mail: info@ceskelavicky.cz
2c - Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel / kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.
2d - Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována do jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.ceskelavicky.cz našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.                                                          

2e - dodání: 1-14 týdnů, prodejce si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.


3 – Odstoupení od smlouvy
3a - Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Stejně tak má prodávající právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy se plnění z jeho strany stane nemožným – tedy dojde k situaci, kdy se zboží již nedodává. Pokud se výrazným způsobem změnila cena, která znemožňuje dodat zboží za cenu sjednanou v kupní smlouvě, má prodávající v případě nedohody s kupujícím o navýšení ceny právo od smlouvy odstoupit. Pokud byla ze strany kupujícího již uhrazena kupní cena nebo její část, vrátí prodávající tuto platbu v plné výši kupujícímu bez zbytečného odkladu, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak (např. v případě nové objednávky).
3b - Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Upravené lavičky: jedná se o výrobu na zakázku a nelze zde uplatnit právo na vrácení zboží do 14-ti dnů bez udání důvodů.
3c – Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek v ní stanovených nebo dle podmínek daných platnými zákony.

 

4– Reklamace
Toto musí provést elektronickou, písemnou nebo osobní formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. info@ceskelavicky.cz, Dolní Chvatliny 35, 281 44 - Zásmuky.
- Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od uplatnění možnosti vrácení zboží.
- Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
- Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů.

- V případě výjezdu technika k následně neuznané reklamaci budou kupujícímu účtovány tyto náklady: dopravné.....5,- Kč bez DPH / 1 km; zásah technika.......289,- Kč bez DPH / hod.

5 - Převzetí zboží
5a – Pro kupujícího platí povinnost překontrolovat stav zásilky a případně odmítnout převzetí od dopravce neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Spotřebiteli jako příjemci se doporučuje sepsat s dopravcem zápis o škodě a zajistit důkazy nákresem nebo fotografiemi. Na základě těchto dokladů uplatňuje spotřebitel náhradu škody u dopravce, za součinnosti dodavatele. Reklamaci přepravní firmě je potřeba dodat do 3 dnů od převzetí zboží (Toptrans).
5b - Pokud uvedené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho případného nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy nemůže prokázat, že zboží bylo dodáno v poškozeném stavu a tak je nárok na náhradu škody bezpředmětný.

 

6 - Platební podmínky

6a - V našem internetovém obchodě můžete platit:

  • dobírkou - při převzetí zboží

  • hotově v případě dohody o osobním odběru, s možností platby kartou

  • bankovním převodem – na č. ú.: CZK - 2701085763 / 2010; EUR - 2601085766 / 2010

      (před odebráním zboží)

  • fakturou (po dohodě Vám vystavíme fakturu se splatností 7 dnů - pokud nebude dohodnuto jinak - po odebrání zboží)


6b – Uvedené ceny zboží v našem internetovém obchodě jsou bez DPH

6c- V případě platby na fakturu se splatností, zůstává veškeré zboží majetkem firmy až do jejího úplného uhrazení. V případě neuhrazení faktury v dané lhůtě vzniká dodavateli právo na odebrání zboží. 14 dní po splatnosti dojde k odinstalování mobiliáře a následně budou účtovány veškeré náklady s tím spojené ( doprava 5 Kč + DPH / 1 km, demontáž 413 kč + DPH / 1 ks a další skryté výdaje).

6d - Záloha 50-100 % je vyžadována po kupujícím v případě objednávky nestandardní výroby, jiného typu výrobků, než se nachází na našich stránkách nebo překročí-li objednávka 20 000,- Kč (po dohodě).

 

​7 – Doprava

 

8 - Záruka
8a - Záruka na zboží je 24 měsíců (záruční doba může být delší u speciálního zboží, tato záruka bude vyznačena u tohoto zboží samostatně). Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

V prvních 6-ti měsících má spotřebitel právo na uplatnění rozporu s kupní smlouvou.

8b - Uplatnění záruky se řeší:
•    jde-li o vadu odstranitelnou, bezplatným, řádným a včasným odstraněním vady.
•    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, výměnou vadného zboží nebo odstoupením od kupní smlouvy.
•    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, provedeme výměnu vadného zboží.
8c - V případě výměny zboží je poskytnuta nová záruka.
8d - Vady, za které prodávající nenese odpovědnost vznikají zejména mechanickým poškozením, nešetrným zacházením či užíváním.
8e - Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou.
8f – Každá záruční reklamace musí být uplatněna u prodávajícího a musí být doložena záručním listem nebo dokladem o zakoupení a popisem závady.

E-TRŽBY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.